Km kwanphayao Hotel

สถานที่จัดงานแต่งงาน

งานเช้า ราคาเริ่มต้น ฿250

ตอนเย็น ราคาเริ่มต้น ฿250

1 พื้นที่ในอาคาร 96 คน

2/1 ถนนรอบเวียงประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง พะเยา 56000, Phayao
+66 54 071 243
https://www.facebook.com/kmkwanphayaohotel/
http://www.kmkwanphayao.com/
maliwan-d2011@hotmail.com
km.kwanphayao@gmail.com
m194754
สถานที่จัดงานแต่งงาน